Žádosti o dotace
Naše společnost se zabývá koordinací přípravy a zpracováním žádostí o dotace napříč celým spektrem operačních programů. Zpracováváme kompletní žádosti o dotace včetně povinných i nepovinných příloh (finančních analýz, studií proveditelností, posouzení projektových záměrů) podle požadavku uchazeče o dotaci. Naše činnost automaticky zahrnuje i vypořádání připomínek k žádosti a zajištění dalších povinných podkladů před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Výběrová řízení
Pro naše klienty poskytujeme poradenství a servis v oblasti zadávání veřejných zakázek, zajišťujme kompletní administraci procesu přípravy zadávacích podmínek a tvorby zadávací dokumentace. Nabízíme organizační zajištění zadávání veřejných zakázek a související služby pro veřejnou správu, sektorové i dotované zadavatele.


Koncesní řízení ve vztahu k podmínkám OPŽP
Koncesní zákon sice v mnohém odkazuje na ustanovení zákona o veřejných zakázkách, nicméně koncesní řízení má svá významná specifika a to, mimo jiné, také ve vztahu k dotačním podmínkám, zejména k podmínkám Operačního programu životní prostředí. Pro naše klienty poskytujeme poradenství a servis v oblasti koncesních řízení, zajišťujme kompletní administraci procesu přípravy zadávacích podmínek a tvorby zadávací dokumentace včetně vodohospodářských případně jiných sektorových finančních nástrojů. Nabízíme organizační zajištění koncesních řízení a související služby pro veřejnou správu, sektorové i dotované zadavatele. Jako výchozí krok v případě zájmu zpracováváme pro klienty i Koncesní projekt.


Dotační management a projektové řízení
V realizační fázi implementace projektu, jeho vyhodnocení a v době udržitelnosti jsou příjemci dotace vystaveni mnoha kontrolám a místním šetřením ze strany poskytovatelů dotace i jiných povinných subjektů. Jsou na ně kladeny poměrně vysoké nároky v oblasti administrativního, technického, finančního a právního monitoringu v obou těchto fázích projektu nad rámec obvyklé projektové agendy a důslednému vykazování závazných ukazatelů, ke kterým se zavázali jakožto příjemci dotace. Každý operační program a dotační titul přitom má tyto požadavky na konečné příjemce nastaveny různě.

 

Neznalost nebo odchylné postupy monitoringu přitom mohou mít za následek krácení dotace, či její odebrání jako celek včetně příslušenství. Naším cílem je našim klientům pomáhat tyto nástrahy překonat. Zajišťujeme úspěšné řízení projektu ve fázi realizace projektu a závěrečného vyhodnocení a udržitelnosti projektu. Zpracováváme za uchazeče povinné pravidelné monitorovací zprávy, žádosti o platbu, zajišťujeme komunikaci s poskytovatelem dotace a další činnosti úzce související s řádným řízením a úspěšnou realizací projektu. Naši odborní konzultanti mají nemalé zkušenosti s řízením velkých projektů, i v případě velmi specializovaných činností jsme schopni pružně zajistit příslušné specialisty se zkušeností s implementací a standardizací procesů projektového řízení v podmínkách evropských dotací.


Technické poradenství
V portfoliu našich služeb nechybí ani poradenství technického charakteru v různých oblastech, jako např. investiční výstavba, komunální infrastruktura, vodárenství, akční protihlukové plány, posudky a oponentní stanoviska environmentálního charakteru, odborné analýzy zejména se zaměřením na problematiku životního prostředí včetně geologických prací, počítačové modelování dat a procesů, a další.


Technický dozor
Vzhledem k různorodým potřebám našich klientů dokážeme v kontextu celého projektového cyklu zákazníkovi pomoci se zabezpečením a kontrolou jeho infrastrukturních i měkkých projektů. Našim klientům tak můžeme nabídnout široké portfolio služeb od zpracování projektové dokumentace, přes zajištění přístupu k dotačnímu financování, průběžnou kontrolu implementace projektu po stránce technické, finanční i dotační včetně specializované právní podpory, až po kvalifikovaný technický dozor přímo na staveništi, resp. po komplexní administrativní zajištění celé akce.