Předprojektová příprava

Sestavení konceptu

✓ Zjištění odběratelské struktury

✓ Průzkum místa pro zhotovení topné centrály

✓ Hrubé stanovení trasy dálkového vytápění
✓ Před-dimenzování tepelné sítě a předávací stanice tepla
✓ Simulace roční křivky zatížení
✓ Zjištění základního zatížení (kotel na biomasu), kotel pro špičkové zatížení, stejně tak i bojlery

Ekonomické hodnocení

✓ Odhad nákladů na investice pro podstatné komponenty
✓ Kotelna (technika kotelny, potrubí, elektronická a regulační technika, stavební náklady)
✓ Topná síť (potrubní konstrukce, předávací stanice tepla)
✓ Stanovení provozních nákladů
✓ Zjišťování dotačních programů a sazby financování
✓ Návrh, stanovení modelu ceny tepla popř. nutné ceny tepla
✓ Výpočet návratnosti projektu
✓ Vytvoření citlivostní analýzy

Představení projektových výsledků

✓ Prezentace výsledků (např. při obecném zasedání popř. na veřejné, vysoce efektivní informativní akci)

Základní plánování
 

Tepelná ústředna


✓ Koncept energetický popř. procedurální
✓ Návrh nakládání s palivem a odloučení nečistot ve spalinách
✓ Zhotovení dispozičních plánů
✓ Plánování hydrauliky
✓ Zhotovení schématu hydrauliky, tak i dimenzování a umístění veškerých komponentů, 3D – plánování vedení potrubí
✓ Koncept likvidace (popel, odpadní vody)
✓ Zhotovení termínového plánu

Tepelná síť

✓ Stanovení trasy sítě dálkového vytápění

 Dimenzování potrubního vedení s ohledem na budoucí etapy výstavby

 Návrh předávací stanice dálkového vytápění

✓ Návrh oběhových čerpadel sítě

✓ Stanovení tepelných ztrát

✓ Simulace nejrůznějších případů zatížení

Analýza zákaznického zařízení

✓ Detekce stávajících topných zařízení

✓ Kontrola způsobilosti zásobování dálkovým vytápěním

✓ Zpracování návrhu optimalizace

Snížení výstupních teplot

Odstranění různých hydraulických potíží

Žádost o stavební povolení a vypořádání financování

 

Žádost o stavební povolení

 

✓ Koordinace všeho potřebného k realizaci projektu ve schvalovacím procesu

✓ Odsouhlasení popř. přípravný rozhovor s příslušnými úřady

-    Konference žádosti

-    Konzulatční den stavby

✓ Zhotovení podacích dokladů (plány, technické popisy atd.)

✓ Specifikace výkonu znalců

✓ Začlenění povolení do plánování realizace

Vypořádání financování

✓ Zohlednění směrnic jednotlivých dotačních instituci

✓ Pohovory se zodpovědnými finančními agenturami

✓ Detailní zpracování nutných dokumentů (např. veškeré výkony,plánovače dle QM-teplárny)

✓ Začlenění dotačních kritérií do plánování zařízení

 

Spoluúčast při zadávání


Celý proces výběrového řízení

✓ Vypracování zadávací dokumentace

✓ Kontrola nabídek

✓ Porovnání nabídek

✓ Průzkumné pohovory

✓ Vypracování základu smlouvy


Zhotovení podkladů výběrového řízení

✓    Tepelná zdroj

- Kotelní technika

- Nakládání paliva, odstraňování popela

- Čištění a kondenzace spalin

- Hydraulika teplárny

- Elektrotechnické vybavení a zasíťování, regulace kotelny

✓    Síť dálkového vytápění

- Výstavba potrubí

- Inženýrské stavitelství

✓    Předávací stanice dálkového vytápění

 

Stavební dozor

 

✓ Technické vedení stavby

✓ Organizace stavebního jednání

✓ Vytvoření harmonogramu termínů a sledování termínu

✓ Objasnění technických detailů provedení

✓ Kontrola provedené práce

✓ Poukazování na nedostatky

✓ Audit

Pomoc při uvedení do provozu

✓ Převzetí jednotlivých řemesel

✓ Kontrola bezpečnostního zařízení

✓ Dozor při prvotním spuštěním

✓ Doprovod při zkušebním provozu

✓ Organizace prokázání výkonů

✓ Vytvoření předávacích protokolů

✓ Návrhy dalších prostředků optimalizace